سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر نورافکن – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
عزیزاله طاهری – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
پرویز امیدی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود

چکیده:

توالی مارنی- کنگلومرایی (میوسن- پلیوسن) در ناحی ه چهلدختر در ۵۰ کیلومتری شمال خاوری شاهرود و درحاشی ه جنوبی البرز خاوری رخنمون دارد. این نهشتهها یک توالی رسوبی درشت شونده و ضخیم شونده به سمتبالا میباشند که شامل مارنهای میوسن همراه با بین لایههایی از کنگلومرا، ماسهسنگ سست، ژیپس و گچ، وبخش کنگلومرایی پلیوسن با میان لایههایی از ماسه سنگ و شیل میباشد. براساس شواهد صحرایی، ۹ لیتوفاسیس شامل Gmm و Gh ،Gms ،Gcm گرا ولی Sh و Sr ماسه ای F1 گلی Mمارنی وG ژیپس و گچ) شناسایی ) شدند. با توجه به شواهد صحرایی و تحلیل رخسارهها، میتوان بیان داشت که این رسوبات در یک سیستم رودخانه-ای با بستر گراولی که منتهی به محیطهای دریاچهای هستند و در شرایط آب و هوایی گرم و خشک، برجایگذاشته شدهاند. نهشتههای مذکور در یک حوض ه پیشبوم غیردریایی که در اثر رخداد زمینساختی پیرنئن ایجاد شده، تشکیل و طی فاز کوهزایی پاسادنین (پلیوسن- پلئیستوسن)، دچار چینخوردگی شده و سیمای امروزی خود را یافته اند.