مقاله تکثير نيمه صنعتي گياه بنفشه آفريقايي (Saintpaulia inonata) به روش ريزازديادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تکثير نيمه صنعتي گياه بنفشه آفريقايي (Saintpaulia inonata) به روش ريزازديادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزازديادي
مقاله بنفشه آفريقايي
مقاله BAP و NAA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانبخش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حمدي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنفشه آفريقايي (Saintpaulia inonata) گياهي زيبا و زينتي از تيره Generiaceae مي باشد. اين گياه مهمترين گونه زينتي از ميان ۲۰ گونه متعلق به جنس Saintpaulia است. بنفشه آفريقايي به صورت پرورش خانگي و همچنين در مقياس وسيع به صورت تجاري توليد مي شود. گياه بنفشه آفريقايي فاقد بذر بوده و به طور معمول از طريق رويشي (غيرجنسي) تکثير مي گردد. در اين پژوهش از جداکشت هاي دمبرگي جهت ريزازديادي استفاده شد. در کليه آزمايش هاي انجام شده محيط کشت پايه MS مورد استفاده قرار گرفت. در محيط کشت پايه MS از تيمارهاي هورموني BAP با مقادير ۰، ۰٫۰۴، ۰٫۰۸ و ۰٫۱۲ ميلي گرم بر ليتر و NAA به ميزان ۰، ۱، ۲، ۳ و ۴ ميلي گرم بر ليتر طبق جدول مربع لاتين استفاده شد. نتايج نشان داد در غلظت هاي ثابت NAA با افزايش تدريجي BAP تعداد برگ هاي باززايي شده از نمونه هاي جداکشت افزايش معني داري را نشان داده است. به نظر مي رسد بهترين محيط القايي و بيشترين ميزان باززايي برگ ها در مقادير ۰٫۰۸ ميلي گرم بر ليتر BAP و NAA به ميزان ۲ ميلي گرم بر ليتر مي باشد. در غلظت ثابت BAP با افزايش تدريجي غلظت NAA تعداد جوانه هاي برگي باززايي شده افزايش يافت اما در غلظت BAP به ميزان ۰٫۱۲ ميلي گرم بر ليتر افزايش غلظت NAA کاهشي مشهود در تعداد برگ هاي باززايي شده را نشان داد. در اين پژوهش، اثرات غلظت هاي گوناگون BAP و NAA بر وزن تر و وزن خشک برگ هاي باززايي شده گياه بنفشه آفريقايي نيز بررسي شد. گياهان باززايي شده به محيط گذر (ورمي کوليت و پرليت) جهت سازگاري در شرايط گلخانه اي و سپس به درون خاک انتقال داده شدند و تا مرحله زايشي و تشکيل گل مورد حمايت قرار گرفتند.