سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد سرحدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج

چکیده:

فرسایش شوری و کویری شدن خاک از جمله فرایندهایی هستند که منابع خاک و آب کشور مـا را بـ ه صـورت مـستق یم و غیر مستقیم شدیداً تهدید می نمایند . در مناطق خشک، که خاک های شور وسعت زیادی دارند، آب های زیـر زمینـی آن هـا عموماً شور بوده که باعث افزایش شوری نیز می شود . یکی از راه هـای جلـوگیری از تـشدید شـوری خـا ک در ایـن منـاطق کشت گیاهان مقاوم به شوری است . درختچه توجه Salvadora oleoides یکی از گیاهان مقاوم به شوری و سـدیمی بودن خاک می باشد . با توجه به ارزش خاک به عنوان یکی از منابع حیاتی در ایران و مهار کـردن پدیـده کـویری و بیابـانی شدن اراضی، در سال ۱۳۷۷ پروژه علمی تحت عنوان بالا به شورای پژوهش های علمی کـشور ارائـه شـد کـه از سـوی ایـن شورا جهت اجرا تصویب شد و پس از اجرا نتایج ارزش مندی حاصل گشت . این درختچه قادر اسـت در اراضـی بـا شـوری بیش از ۳۰ ds/m و ESP بیش از ۶۰ به خوبی رشد کر ده و در برابر خشکی نیز مقاوم می باشـد . شـاخ و بـرگ آن بـرای دام بسیار خوش خوراک می باشد درختچه فوق بهترین پوشش گیاهی برای اراضی شور و بـاتلاقی بـوده کـه بـا کاشـت آن بسیاری از اراضی نامناسب به مراتع مفید و دائمـی تبـدیل گـشته کـه عـلاوه بـر جلـوگیری از توسـعه وسـعت اراضـی شـور، فرسایش آبی و بادی خاک، نهایتاً وضعیت محیط زیست را بهبود می بخشد .