سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید خوارزمی – گروه فیزیک، دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

تکثیر کننده های میکرو کانالی، صفحاتی به شکل قرص هستند که م یلیونها کانال در آنها تعبیه شده است و هر کانال نقش تکثیر کننده الکترون را ایفا می کند. این صفحات در فاصله کمی از یک فوتوکاتد قرارمی گیرند به طوری که الکترون های گسیل شده از فوتوکاتد تحت تاثیر یک اختلاف پتانسیل به درون کانال ها هدایت می شوند و پس از برخورد های متوالی با سطح داخلی کانال ها، الکترون های ثانویه گسیل میشوند.این صفحات بایستی دارای دو ویژگی اساسی بهره بالا و یون فیدبک پایین باشند.در این مقاله ضمن بررسی فرایند گسیل الکترونی از سطح داخلی میکروکانال ها در صفحات میکرو کانالی،
شکل هندسی خاصی را برای آنها پیشنهاد کرده ایم.در این مدل به جای میکرو کانالهای مستقیم، از میکرو کانالهای خمیده استفاده شده است . این خمیدگی اثرات فیزیکی جالبی در سطح داخلی میکرو کانا لها
ایجاد می کند که از جمله می توان به افزایش بهره و کاهش یون های فیدبک اشاره نمود .کاهش یون های فیدبک سبب می شود نوفه دستگاه کمینه گردد . همچنین با یک برنامه محاسباتی کامپیوتری، بهره گسیل
ثانویه را محاسبه و نمودار حاصل را رسم نموده و نتیجه را با نتایج به دست آمده از پژوهش های دیگران مقایسه کرده ایم.