مقاله تکرارپذيري آزمون حداکثر انقباض ارادي ايزومتريک در وضعيت «Empty can» در الکتروميوگرافي سطحي عضلات شانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تکرارپذيري آزمون حداکثر انقباض ارادي ايزومتريک در وضعيت «Empty can» در الکتروميوگرافي سطحي عضلات شانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروميوگرافي
مقاله تکرارپذيري
مقاله حداکثر فعاليت انقباض ارادي ايزومتريک
مقاله شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب اميرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نودهي مقدم افسون
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به استفاده وسيع از مطالعات الکتروميوگرافي کينزيولوژيک، نرمال سازي داده هاي خام هر عضله، براي امکان مقايسه صحيح مقادير حاصله از افراد و عضلات مختلف ضروري است. رايج ترين روش نرمال سازي داده ها، استفاده از حداکثر فعاليت انقباض ارادي ايزومتريک عضلات در وضعيت از پيش تعريف شده به عنوان علامت الکتروميوگرافي مرجع است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تکرارپذيري حداکثر فعاليت انقباض ارادي ايزومتريک عضلات شانه در وضعيت آزمون Empty can و بررسي ارتباط آن با حداکثر فعاليت انقباض ارادي ايزومتريک عضلات شانه انجام شد.
مواد و روش ها: ثبت سطحي فعاليت الکتروميوگرافي از ۴ عضله (دلتوئيد قدامي، مياني و تراپزيوس فوقاني و تحتاني) در ۲۰ فرد سالم (۱۰ زن و ۱۰ مرد، در دامنه سني ۳۱٫۲۵±۸٫۹۲) صورت گرفت و نيروي عضلاني توسط دستگاه دينامومتر ثبت شد. در هر بررسي سه تکرار صورت گرفت.
نتايج: طبق نتايج به دست آمده سطح تکرارپذيري در همان روز قابل قبول (۹۵ درصدICC>)  ولي در بررسي تکرارپذيري در جلسه بعد،ICC  از سطح پاييني برخوردار بود.
حداکثر نيروي عضلاني دينامومتر با حداکثر فعاليت انقباض ارادي ايزومتريک عضلات شانه ارتباط معني داري نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد نتايج تکرارپذيري به دليل تفاوت در نحوه قرارگيري الکترودها در روزهاي مختلف و شرايط فيزيکي و رواني افراد در ترتيب و مقدار عملکرد عضلات در فعاليت مورد بررسي و دامنه حرکتي وسيع شانه و حرکات جبراني است
.