سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید شاه محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری,
حمید دهقانی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
احمد یوسفی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

تا کنون روش های زیادی برای تعیین اثر متقابل ژنوتیپ و محیط ارائه شده است اما آنچه مهم است این است که روشی دارای ارزش است که نتایج آن قابل اعتماد باشد و در صورت تکرار آزمایش ، ارقام پایدار عینا معرفی شوند . در این مطالعه ١٩ رقم جو که به منظور تعیین پایداری عمل کرد در ده مکان و به مدت سه سال (۸۰-۷۷) کشت شده بودند، مورد بررسی و پارامترهای واریانس محیطی (Si^2) ، ضریب تغییرات محیطی ،(C.Vi ) ، ضریب رگرسیون خطی فینلی و ویلکینسون (bi) ، میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون ابرهارت و راسل (Sdi^2) ، اکووالانس ر یک (Wi^2) ، واریانس پایداری شو کلا (σi^2) ، واریانس اثر متقابل پلاستد (θ( i ) ، واریانس اثر متقابل پلاستد و پترسون (θi) ، واریانس درون مکانی لین و بینز (MSy/l) و نیز آماره های ناپارامتری میانگین رتبه ،( Ri ) ، انحراف معیار رتبه (SDR) ، نسبت شاخص عملکرد (Y. I. R) و میانگین عملکرد دانه( Xi ) همچنین معیار پایداری SIPC1 از مدل AMMI محاسبه و بررسی شدند. به منظور تعیین میزان تکرار پذیری معیارهای پایداری عملکردداده های حاصل از عمل کرد در تر کیب های دو تایی از سال ها مورد استفاده قرار گرفته و به کمک ضریب رتبه ای اسپیرمن همبستگی بین پارامترها بدست آمد . تکرار پذیری آماره میانگین عملکرد، از تمام پارامترهای پایداری دیگر بیشتر بود وپس از آن تکرارپذیری ریک (Wi^2) و انحراف معیار رتبه (SDR) در رده های بعدی قرار گرفتند . ضمنا تکرار پذیری اولین مؤلفه اصلی اثر متقابل (SIPC1) نسبتا پایین بود و به نظر می رسد اگر در محاسبه SIPC1 از مؤلفه اصلی دیگر نیز استفاده شود این همبستگی افزایش می یابد چرا که SIPC1 تنها درصدی از کل تغییرات را توجیه می کند.