سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عبدالناصر مسعودی – شرکت سهامی عام کف

چکیده:

امروزه بدون شک تمامی افراد بشر در اندیشه توسعه به سر می برند. توسعه ای همه جانبه در کلیه امور زندگی و جامعه.
توسعه چیست؟ چرا همه افراد، موسسات، سازمان ها و کشورها توسعه را سر لوحه کارهای خود قرار داده اند و برای رسیدن به این هدف در تکافو هستند، چگونه می توان به توسعه دست یافت؟
توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای در حال توسعه، با ساختار علم و تکنولوژی آنها و کاربرداجزای این ساختار در بخشهای مختلف بستگی دارد.
مبحث تکنولوژی و ارتباط آن با توسعه یکی از موضوعات مهم و اساسی می باشد.
توسعه به عنوان هدف، تکنولوژی وسیله رسیدن به این هدف بزرگ است.
تکنولوژی چیست و چگونه می تواند ما را به توسعه برسان. تکنولوژی چگونه به وجود می آید؟
بستر لازم برای خلق تکنولوژی و فعالیت آن و در نتیجه دستیابی به توسعه، فرایندی است به نام تحقیق و توسعه یا Research & Development
یکی از مباحث عمده و اساسی در مسائل توسعه و تکنولوژی، موضوع تحقیق و توسعه است.
تحقیق و توسعه، به مثابه کانونی بذر نوآوریها را درمهد امکانات موجود می رویاند و جوانه تکنولوژی های نوین را می پروراند و در صورت برخورداری از مدیریت صحیح بستر پیشرفت های علمی وفنی را می گستراند و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان می آورد.
امروزه تحقیق و توسعه یکی از مهمترین ارکان مراکز علمی و صنعتی به شمار می رود تا آنجا کهقرن اضر را قرن توسعه و تحقیق نامگذاری کرده اند.
هدف این مقاله بررسی فرایند تحقیق و توسعه و ارتباط آن با تکنولوژی و توسعه می باشد.
در نهایت تعریفجامع و مفید سه اصطلاح تکنولوژی ، توسعه و تحقیق و توسعه ارائه شده و ارتباط آنها به صورت منطقی مطرح و روشن میشود.