سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حسین اسمعیلی – پژوهشکده مهندسی جهاد
قدرت‌ا… محمدزمانی – پژوهشکده مهندسی جهاد

چکیده:

در این مقاله کاتالیستها و تکنولوژیهای کاتالیستی که در دهه اخیر توسط سازندگان بینالمللی کاتالیست بصورت صنعتی در آمدهاند ارائه شدهاند. جدول ارائهشده در این گزارش ترکیبی از اطلاعات موجود در مقالههای موجود در این زمینه و نتایج حاصل از تماس با سازندگان بینالمللی کاتالیست میباشد. این مقاله نشان میدهد که هنوز هم تکنولوژیهای کاتالیستی نقش مهمی در افزایش میزان فعالیتهای تجاری در جهان ایفا میکنند