سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمدحسن حسینی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شرکت توسعه مناب
سید احمد بنی هاشم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
یونس صادقزاده دربندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

اندازه مصرف انرژی الکتریکـی دارای تغییـرات وسـیع شـبانه روزی , هفتگی و فصلی بوده و تولید آن به شـدت وابسـته بـه مصرف کنندگان خود بوده و با روشهای عمومی قابـل ذخیـره ســـازی نمـــی باشـــد . در همـــین راســـتا نیروگاههـــای تلمبه ای – ذخیره ای به دلیل قابلیت ذخیـره سـ ازی انـرژی و ایجاد تعادل در شبکه اهمیت فوق العاده دارند . بکارگیری آنها در جهت اصلاح منحنـی تـداوم بـار باعـث بهبـود عملکـرد سیستم قدرت می گردد . انرژی اضافی تولید شده در زمانهای کم مصرف , آب را بصورت موتور – پمپ از مخزن تحتانی بـه مخزن فوقانی پمپـاژ کـرده و آن را بصـ ورت انـرژی پتانسـیل ذخیره می کند ، و در زمانهای اوج مصرف ( که انـرژی تولیـد شــده بـــا کمبــود مواجـــه مـــی شــود ) واحـــد بصـــورت توربین – ژنراتور عمــل کرده و انرژی مـورد نیـاز را تـولیــد می کند . امروزه در صنعت برق طراحی و بهره برداری بهینه و موثر اقتصادی همواره مورد نظر می باشد . نیروگاههـای تلمبـه ای ذخیره ای به لحاظ فنی – اقتصـادی دارای امتیـازات ویـژه ای هستند . یکـی از مهمتـرین مسـائل در نیروگاههـای تلمبـه ذخیره ای سوئیچ این نیروگاهها به حالت موتوری و کندانسوری است که از طریـق تجهیـز (Static Frequency converter) SFCصورت می پذی رد . هدف اصـلی مقالـه بررسـی و آنـالیز ایـن تجهیز در نیروگاههـای تلمبـه ای – ذخیـره ای اسـت کـه بـه ســاختار و سیســتم اصــلی تجهیــزات راه انــداز اســتاتیکی و استراتژی کنترل که از طریق سیستم میکرو کامپیوتری صورت می گیرد , پرداخته می شود .