سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر البدوی – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صرافپور حبیبی – شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

پیرامون تکنولوژی اطلاعات و شاخه های وابسته به آن شامل، نرم افزارها و سخت افزارها، اینترنت، اکسترانت، پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس و نقش اهمیت و کاربرد این گونه تکنولوژیها در وظایف مدیریت منابع انسانی نظیر فرآیند کارمند یابی، برنامه ریزی شغلی، انتخاب کارمندان، اجتماعی کردن کارمندان و حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش و … مباحث گسترده ای مطرح است. در این مقاله سعی برآن شده که ماتریسی را بادر نظر گرفتن ساختار هر یک از شاخه های تکنولوژی اطلاعات و نیز وظایف مدیریت منابع انسانی طراحی نمائیم که بتوان بتوسط آنالیز آماری فاکتور ها معین نمود که کدامیک از شاخه های تکنولوژی اطلاعات دارای اهمیت و نقش بیشتری(در به انجام رسانیدن هر یک از وظایف مدیریت منابع انسانی)میباشند. جامعه آماری نمونه جهت حصول این نتایج شرکت ملی صنایع مس ایران میباشد. نتایج بدست آمده حاکی از این مطلب است که بر اساس نظر سنجی انجام شده در این سازمان کاربرد: ۱-بانکهای اطلاعاتی ۲- اکسترانت (با کاربری اینترنت)۳- برنامه های کاربردی ۴-اینترانت ، به ترتیب دارای بیشترین میزان نقش و کاربردی میباشند در انجام وظایف مدیریت منابع انسانی؛ البته در خصوص کاربری اکسترانت چون در این سازمان ارتباط با سایر سازمانهای وابسته ، از طریق سرویس اینترنت انجام می شود، اینترنت خود به گونه ای در این مسئله تاثیر گذار بوده و بهتر است بجای درنظر گرفتن نقش اکسترانت بصورت تکنولوژی مجزا(نظیر استفاده از خطوط ویژه ارتباطی یا ماهواره ای ؛Vsat)، بیشتر به مسئله کاربری اینترنت توجه نمائیم. بدین ترتیب بانکهای اطلاعاتی بیشترین میزان کاربردی در وظایف مدیریت منابع انسانی را داشته و پس از آن اینترنت و برنامه های کاربردی و اینترانت هستند که نقش بسیار مهمی را در کاربردی تکنولوژی اطلاعات در وظایف مدیریت منابع انسانی ایفا می کنند.