سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور حبشی زاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان
هاله بختیار – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان

چکیده:

منیزیم و آلیاژ های آن دارای کاربرد های فراوانی در صنایع مختلـف نظیر هــوا ـ فضــا، انـرژی هـسته ای، سـاخت تجهیزات پزشکی، صنایع دارویی و … می باشند . لذا ام روزه تولید منیـزیم فلـزی بـا درجـه خلـوص بـالا در صـنایع مختلف اهمیت اساسی دارد . روش متداول تولید منیزیم فلزی در جهان عبـارت اسـت از : روش الکترولیـز و روش سیلیکوترمیک . یک بررسی آماری در سال ۲۰۰۳ میلادی نشانگر آن h ست که حدود ۶۰ درصـد از کـل منیـزیم فلزی تولید شده در این سال (۴۰۸۰۰۰ تن ) مبتنی بر روش الکترولیز بوده است . تولید فلز منیـزیم بـا بـه کـارگیری
روش الکترولیز برای اولین بار، کشور ما را در زمره کشور هـای تولیـد کننـده و صـاحب تکنولـوژی تولیـد فلـزی منیزیم قرارداده است . در این مقاله تکنولوژی فر h یند تولید منیزیم به روش الکترولیز منیزیم کلراید تشریح گشته و نتایج تجربی حاصل از اولین تولید آزمایشی این فلز استراتژیک در کشور ارائه شده است .