سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید عباس حسینی – کارشناس مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابوالفضل صلواتی زاده – کارشناس مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

قیردرراهسازی به عنوان یک نوع پوشش حفاظتی و عامل چسبنده درصنعت راهسازی به کارمی روددربسیاری ازفعالیتهای رایج دراین زمینه قیردرحدود ۱۰۰-۲۰۰ درجه سلیسیوس حرارت داده میشودتابه اندازه کافی جهت اختلاطبامصالح دانه ای روان گردد.مخلوطهای گرم بایستی به صورت گرم ذخیره حمل و استفاده گردنددرغیراین صورت کارایی خودراازدست می دهند قیرهای امولوسیون دستاوردی نوبرای جایگزینی قیرهای محلول و برگشتی می باشند.دراین شیوه ذرات قیردرون آب به صورت معلفق درمی آیندامولوسیون قابلیت استفاده بامصالح سردومرطوب رانیزدارا می باشداستفاده ازامولوسیون قیری ازاوایل قرن بیستم شروع شدامروزه ۵ تا ۱۰ درصدازرویه روسازی ها با استفاده ازامولوسیون انجام می گیرد.دراین مقاله ترکیبات شیمیایی امولسیون ونقش ترکیبات امولوسیون امولگاتورها و موادافزودنی که نمایانگرخصوصیات فیزیکی و واکنش پذیری امولوسیون می باشد تشریح شده است تولید امولوسیون طبقه بندی و نامگذاری امولسیون ها ،ساختارشیمیایی ،کاربرد و پیشرفت درساختارشیمیایی امولسیون بخش های دیگراین مقاله رادربرمی گیرند.