سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میمنت رحمانی – دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه فنی مهندسی آزاد اسلامی واحد ساری وعضو باشگاه

چکیده:

در این مقاله س یستمهای خورش یدی وکاربرد ان در ا یران همچن ین توانا یی استفاده از ا ین انرژی و کاربردها ی ان در استان مازندران بررسـ ی شـده اسـت . بـا توجـه بـه تحقیقات به عمل امده در دانشکده کشاورز ی و جهاد کشاورز ی و امارها ی اداره هواشناس ی و مقا یسه ان با شهر لندن که بارندگ ی ان حدودا ۳ برابر مازندران م یباشدو انرزی خورشیدی کاربرد وسیعی دارد میتوان به توانایی استفاده از این تکنولوژی در مازندران برای صرفه جویی در مصرف سوخت وبهبود اقتصاد منطقه امیدوار بود