سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم اقتداری بروجنی – دانشگاه مازندران

چکیده:

استفاده روزافزون از انرژی برق موجب توجه بیشتر به کیفیت آن شده است. به منظور بررسی کیفیت توان نیاز به داشتن شکلموجهای ولتاژ یا جریان داشته و سپس بایستی با تکنیکهایی این شکلموجها را مورد پردازش قرار داده و در موردکیفیت برق مصرفی اظهار نظر نماییم. بدین کار مونیتورینگ کیفیت توان گویند. در این مقاله، سه مورد از پیشرفتهترین تکنیکهای پردازشی، یعنی تبدیل فوریه، تبدیل موجک و تبدیل تجزیه مورد بررسی قرار گرفتهاند. تبدیل فوریه عمومیت بیشتری داشته و در دستگاههای بیشرفته مونیتوریگ مورد استفاده قرار میگیرد. از تبدیل موجک در موارد کمتری و برای بررسی مشکلات کیفیت توانی که تبدیل فوریه قادر به تشخیص آنها نمیباشد، همانند شکافها و گذراها استفاده میشود. تبدیل تجزیه بسیار جدید بوده و ظاهراً تاکنون جنبه عملی نیافته است