سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده کیانپور اتابکی – کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
رضا امیر نژاد – مدیر آموزش HSE فازهای ۹و۱۰ پارس جنوبی شرکت مهندسی ساختمان و صنایع نفت

چکیده:

نیروی انسانی دستگاه ها و تجهیزات ازمهمترین سرمایه های هرسازمان می باشد درنتیجه حفظ و صیانت ازاین سرمایه ها همواره جزو اهداف اصلی سازمان ها بوده است که با فرایند میدریت ریسک می توان به این هدف جامه عمل پوشاند نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای جزئی ازنظام مدیریتسازمان است که مدیریت ریسک های OH&S هراه بافعالیت های تجاری سازمان را تسهیل میبخشد همانطور که میدانیم بند ۱-۳-۴ نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001برطرح ریزی برای شناسایی خطرات تخمین ریسک و کنترل ریسک تاکیددارد و باید روش سازمان برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با درنظر گرفتن دامه ماهیت و زمان تعریف شود تا اطمینان حاصل نماید که روشها ماهیت پیش ازوقوع دارند نه پس ازوقوع دراین مقاله درطی فرایند مدیریت ریسک به معرفی یکی ازروشهای انالیز ریسک که درخت خطا نام داردمی پردازیم ازخصوصیات منحصربه فرد این روش میتوان به موارد زیراشاره نمود: ابزارشناختی قوی برای انالیز سیستم های پیچیده بوده به عنوان یک ابزار کمکی برای بهبود طراحی مورد استفاده قرارمیگیرد بارویکردی قیاسی ازکل به جز به بررسی حالات احتمالی مختلف که میتوانند منجر به بروز رویدادهای مطلوب یا نامطلوب درسطح سیستم شوند می پردازد انالیز درخت خطا ممکن به صورت کمی کیفی یا هردوشکل صورت میگیرد