سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان
محمد بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه سمنان ،
زهرا عندلیب – کارشناس عمران ، دانشگاه سمنان ،
راحله السادات کاظمی – کارشناس عمران ، دانشگاه سمنان ،

چکیده:

پایداری تونلهای موجوددرسنگهای ضعیف به وسیله نسبت مقاومت فشاری تک محوری توده سنگ به حداکثرتنش درجاکنترل می شوداین نسبت مارابه سمت تخمین اولیه ای ازاحتیاجات تکیه گاه راهنمایی می کندتابتوان کرنش راتاسطح مشخصی کنترل کرد پاسخ آنالیزعددی تونل به حفاری های متوالی وزدن تکیه گاه قابل قبول ترین روش برای بهینه ساختن طرح تکیه گاه می باشد روندتکیه گاه به وسیله یک سری مثال عملی توضیح داده شده است .