سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا برادران نقشینه – کارشناسی ارشدخاک وپی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به بیان خیلی ساده پی را می توان یک دال بتنی در نظر گرفت که در همه نقاط به وسیله خاک حمایت شده است ازآنجایی که خاک از نقطه نظر مقاومت و سختی خیلی ضعیف تر از پی بتنی بوده واکنش خاک یک پارامتر مهم در طراحی پی می باشد . بیشتر روش های المان محدود برای تحلیل پی ها نیازمند استفاده از ضریب عکس العمل برای مدل کردن واکنش بستر می باشندو به دلیل این که اغلب واکنش خاک بستر با شرایط مختلف تغییر می نمایید لذا استفاده از ضریب عکس العمل بستر ثابت برای آنالیز و طراحی پی یک فرض ساده کننده بوده ومی تواند مهندسین را به سوی تحلیل
هاو طراحی های اشتباه سوق دهد برای بدست آوردن نتایج صحیح ضرایب عکس العمل بستر باید با تغییر شکل بستر خصوصیات نواحی بارگذاری شده و خصوصیات بارگذاری سازگار باشند . در این مقاله ما به بررسی روش نواحی مجزا [۱] ( یا روش دوبر ) [۲] برای اندرکنش پی و خاک یا به عبارتی ضریب عکس العمل بستر می پردازیم . با استفاده از روش نواحی مجزا [۱] مهندس ژئو تکنیک می تواند مقادیر ضریب عکس العمل بستر را بر مبنای فشار تماسی اعمال شده روی پی محاسبه نمایدوازآنجایی که این ضریب ممکن است درسرتاسر پی متغییر باشد لذا مقادیر مختلف آن بر
روی نتایج لنگر خمشی پی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت