سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اشرف السادات نوحی – استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران
محمد ستاره – پژوهشگاه صنعت نفت تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در این تحقیق، روشهای مختلف غنی سازی، جدا سازی، شناسایی ، اکسیداسیون آهن (انجام خوردگی) و تاثیر شرایط فیزیکی، روی باکتری اکسید کننده آهن، تیوباسیلوس فروکسیدانس و بررسی پراکندگی آن در برخی مناطق طبیعی و صنعتی ایران مورد بررسی قرا رگرفته است.
به منظور غنی سازی و جداسازی این باکتری، محیط های کشت مختلفی مورد کشت و بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت و نهایتا محیط کشت معنی ۹K جهت غنی سازی و محیط کشت FSM حاوی آگار خالص جهت بدست اوردن کلنی باکتری، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند.
جهت شناسائی میکروسکوپی این باکتری، از میکروسکوپهای نوری و الکترونی اسکتینگ استفاده بعمل آمد که در این رابطه روشهای مختلف تهیه و آماده سازینمونه، جهت میکروسکوپ الکترونی اسکتینگ ، بررسی و مورد استفاده قرار گرفتند. در نتیحه مشخص گردید که بهترین روش برای تهیه و آماده سازی نمونه ،استفاده از دانه ها کربن فعال همراه با تیمار اسیدی در PH=2 می باشد.
جهت بررسی شرایط فیزیکی روی رشد باکتری، اثرات PH و دماهای مختلف ومیزان نیاز به اکسیژن و هوادهی روی باکتری بررسی گردید.
به منظور بررسی استفاده تیوباسیلوس فروکسیدانس از تیوسولفات سدیم، بیوراکتوربستر آکنده باکربن فعال ساخته و با موفقیت از آن استفادهبعمل آمد.
به منظور مطالعه اکسیداسیون آهن و نحوه ایجاد خوردگی توسط این باکتری، تست سنجش آهن فرو در محلول به دو روش انجام و در نهایت روش فنانترولین بعنوان روش بهینه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت و نهایتا نحوه انجام اکسیداسیون آهن و ایجاد خوردگی توسط باکتری به چند روش مختلف صورت پذیرفت.
به منظور بررسی پراکندگی این باکتری در برخی نقاط ایران، از مناطق طبیعی دارای خصوصیات ویژه زیستگاههای این باکتری ها و نیز تعدادی از واحدهای صنعتی ، نمونه برداری بعمل آمد. نتایج حاصله مشخص نمود که این باکتری در محیط های زیست طبیعی خود تکثیر یافته، از طریق آبهای مورد استفاده واحدهای صنعتی وارد این تاسیسات شده و مسائل و مشکلات فراوانی (از جمله خوردگی میکروبی در سطح وسیع) را می تواند ایجاد کند.