سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین بیدل –

چکیده:

چگونگی آرایش کمی عناصر هواشناسی در مقاطع کوتاه زمانی، گوناگونی هوا را موجب می شود. این چندگونگی هوا ناشی از مشابهت ها و تفاوت های عناصر متشکله آن نسبت به زمان بوده که در قالب تیپ های هوا مطرح می شود. در واقع هر تیپ هوا، مجموعه ای سامان یافته از عناصراصلی سازنده هوا در زمانهای مختلف بوده که ویژگیهای مشابهی را منعکس می سازند. مطالعه تیپ های هوا از نظر تاثیرآنها برمحیط زیست ، منابع آب و ارتباط با نوسانات آب و هوایی از جمله خشکسالی حائز اهمیت است. دراین تحقیق، از۱۰ عنصرهواشناسی شامل بارش، دما، دمای نقطه شبنم، دمای حداقل، دمای حداکثر، رطوبت حداقل وحداکثر، ابرناکی، مولفه های سمت و سرعت باد ایستگاه کرمانشاهدر دوره آماری ۲۰۰۴ – ۱۹۶۱ و به مدت ۱۶۰۰۰روزاستفاده گردید. پس ازاستاندارد سازی داده ها، به کمک بردارهای ویژه و تحلیل PCA و CAضمن آشکارسازی مولفه های اصلی، نسبت به تیپ بندی هوا اقدام گردید.۴ تیپ هوای بدست آمدهاز نظر بارش بررسی و فراوانی مربوطه و دیگر خصوصیاتاقلیمی هر تیپ مورد مطالعه قرارگرفت ، با توجه به میزان بارش هرتیپ و میانگین روزانه بارش، تیپهای خیلی خشک، نیمه خشک، نیمه مرطوب و خیلی مرطوب شناسایی گردید و با تعیین طبقات بارش، ارتباط و یا استقلال تیپهای هوا بااین طبقات در قالب جدول توافقی و با استفاده از آزمون خی دو مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که ارتباط طبقات بارش با هریک از تیپ ها کاملا منطقی و معنادار می باشد