سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمهران حیدری – کارشناس بخش GIS، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سیدعلی موسوی – کارشناس بخش GIS، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

شناخت فرایندهای تشکیل پوسته و الگوهای ژئودینامیکی مربوط به آن، به منظور درک وسیع از نحوه تشکیل کانسارها، مبحثی است که در دهه اخیر، جایگاه ویژه ای را در مطالعات متالوژنی به خود اختصاص داده است. در این راستا، شناخت رژیم های تکتونیکی و درک چرخه های ژئوتکتونیکی در تکوین نئوتتیس، با توجه به تئوری های ارائه شده، بستر مناسبی برای درک متالوژنی در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان و کمان ماگمایی ارومیه-دختر فراهم آورده است. از آ«جا که برخی تیپ های کانساری خاص، ویژه جایگاه های ژئودینامیکی بخصوصی می باشند. لذا مطالعه تیپ های کانساری، درک متقابلیاز چرخه های ژئودینامیکی و فرایندهای متالوژنی ایجاد می نماید. در این نوشتار تئوری های ژئوتکتونیکی ارائه شده در مورد تکوین نئوتتیس توسط محققین مختلف با الگوهای مشابه آن در دنیا و تیپ های کانساری موجود در پهنه سنندج-سیرجان و کمان ماگمایی ارومیه- دختر مقایسه و انطباق آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه، این مطالعات روش کاربردی نوینی برای اکتشاف تیپ های کانساری مختلف(اکتشاف شده و اکتشاف نشده) در پهنه های ساختاری مورد مطالعه با توجه به سرگذشت ژئودینامیکی آن، ارائه گردیده است.