سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یحیی کوچ – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
حمید جلیلوند –
محمدعلی بهمنیار –
پورمجیدیان –

چکیده:

جنگل های خا نیکان ب ا مساحت ۲۸۰۷ هکتار در قسمت جنو ب ی شهرستا ن ه ای چالوس و نوشهرواقع شده است . این جنگل از لحاظ ک م ی مورد تحل یل قرار گرفت . تعداد ۶۰ قطعه نمونه با روش نمونه بردار ی تصادف ی س یستماتیک و به مساحت ۴۰۰ متر مربع جهت ت ع یین تیپ جنگ لی و الگو ی پراکنش مکا نی آنها بکار گرفته ش د . نتایج حاصل از ا ین تحق یق نشان داد که تعداد قطعات نمونه درجهت شمالی ۱۸/۶% ، درجهت جنوبی ۳/۳۸% در جهت شرقی ۱۰/۱% در جهت غربی ۱۱/۸% در جهت شمال غربی ۱۸/۶% در جهت شمال شرقی ۲۳/۷۲% در جهت جنوب غربی ۸/۴% و در جهت جنوب شرقی ۵/۴% بوده اند بر اساس شاخص اه م ی تIVI)تیپ جنگلی غالب منطقه موردمطالعه تیپ ممرز شناخته شد .گونه ممرز با دارا بودن ب ی شترین م ی زان شاخصIVI 152/80 دارای بیشترین اهم یت و بعد از آن گونه انج یلی با م ی زان شاخصIVI85/34 در مرحله دوم قرار گرفت. این تیپ ها در تمام ی جه ت ه ای جغراف یایی مشاهده شدند . نتایج این تحق یق نشان داد که الگوی پراکنش گونه های مذکور به صورت کپ های و تصادفی می باشد.