سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید ایمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،
جلیل اجلی –
حمید درستی – موسسه تحقیقات برنج رشت

چکیده:

این آزمایش به منظور تأثیر میزان کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین هیبرید برتر برنج برای منطقه رشت درسال زراعی ۱۳۸۸ انجام شد. طرح آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بود. در این بررسی فاکتورها شامل کود نیتروژن در سه سطح ۱۵۰ ،۱۲۰ ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار، آرایش کاشت در سه سطح ۲۰×۲۰ و۲۵×۲۵ و ۳۰×۳۰ سانتیمترمربع و دو هیبرید برنجRH و ۲ RH1 در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل، نیتروژن دانه و پروتئین دانه، درجهحرارت ژلاتینی شدن و درصد آمیلوز بود. نتایج تجزیه واریانس دادههای صفات نشان داد که اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات نیتروژن دانه و پروتئین دانه؛ اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر صفات نیتروژن و پروتئین دانه؛ اثر واریته بر صفت نیتروژن دانه و اثر متقابل سه جانبه کود نیتروژن×آرایش کاشت × واریته بر صفات ، نیتروژن دانه و پروتئین دانه، معنیدار بود است. بیشترین نیتروژندانه و پروتئین دانه، در سطح کود نیتروژن ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار و آرایش کاشت ۳۰×۳۰ سانتیمتر و واریته RH2به دست آمد. و بیشترین درصد آمیلوز در آرایش کاشت ۳۰×۳۰ سانتیمترمربع و واریتهRH2 به دست آمد.