مقاله ثبت دگرسويي آستانه هاي پاسخ پايدار شنوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۶ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ثبت دگرسويي آستانه هاي پاسخ پايدار شنوايي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ شنوايي پايدار
مقاله کانال ثبت EEG
مقاله ميزان تکرار
مقاله فرکانس مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پاسخ شنوايي پايدار (ASSR) عبارتست از نوساني در پتانسيل الكتريكي كه از اسكالپ ثبت مي شود. مطالعه حاضر، تاثيرات احتمالي ناشي از جابجايي كانال ثبت  EEGبر آستانه هاي پاسخ ۴۰ هرتز و زمان ثبت آن را مورد ارزيابي و مقايسه قرار داده است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي، ۳۰ فرد با شنوايي هنجار (آستانه هاي ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز كمتر از ۱۵ دسي بلHL  در محدوده سني ۱۸ تا ۳۰ سال پس از تكميل رضايت نامه كتبي وارد مطالعه شدند. افراد راست دست انتخاب شدند. محركهاي چرپ جديد با استفاده از يك سيستم دو كاناله ثبت پتانسيلهاي برانگيخته، سيستم Eclipse، از طريق گوشيهاي داخلي به گوش راست ارايه شد. آستانه فركانس هاي مركزي (۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ كيلوهرتز) و زمان كلي ثبت آنها در آرايش همان سويي (ثبت از كانال EEG راست) و دگرسويي (ثبت از كانال  EEG چپ) نسبت به گوش تحريكي، در ميزان تكرار ۴۰ هرتز ارزيابي گرديد و در بين ۳۰ نفر معدل گيري شد. جهت مقايسه ميانگين آستانه ها در بين كانال ها در هر فركانس، از آناليز واريانس يك راهه بين گروهي استفاده شد. جهت مقايسه ميانگين زمان هاي ثبت پاسخ در بين كانال ها، از آزمون t زوج استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه آستانه ها و زمان هاي ثبت ۴۰ASSR هرتز دگرسويي، به ترتيب بهتر و كوتاهتر از موارد همان سويي بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه براي ارزيابي عيني آستانه هاي شنوايي در افراد بزرگسال بيدار با شنوايي هنجار به كمك ASSR، احتمالا ثبت هاي دگرسويي با ۴۰ RF هرتز ابزار مناسب تري است.