سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسام شریفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر
محمدکاظم اکبری – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مسعود صبایی – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

امروزه ارائه سرویسهای اینترنتی به کاربران متحرک از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بین پروتکل IP سیار بهدلیل قابلیت دائمی بودن آدرسIPهر گره بیش از سایر پروتکلها مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعیشده تا روش جدیدی برای داشتن کیفیت سرویس در شبکههای سیار ارائه شود. این روش بر پایه دو ایده رزرو منابع برای ورود احتمالی گرههای دارای مکالمه و داشتن دو سیاست مجزا برای ثبتنام گرههای دارای مکالمه و گرههای بدون مکالمه میباشد و در پی آن است که یک گره متحرک هنگام ورود به یک شبکه با مشکل کمبود منابع جهت پاسخگویی به درخواست کیفیت سرویساش مواجه نشود. نتایج شبیهسازیها نشان داده است که این روش توانسته است بدون کاهش نرخ گذردهی، تاخیر ارسال بستهها و نرخ حذف بستهها را نسبت به روشهای موجودبه میزان قابل قبول و مناسبی بهبود ببخشد.