سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد قاسمی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در مقاله حاضر جابه ج ایی آزاد آرام دو بعدی در محفظه ای با مقطع مربعی مطالعه مـی شـود . اثـر اعمـال دمـای سینوسـی روی دیواره های بالایی و یا پایینی محفظه، در حالی که سایر دیواره ها عایق است، بر روی میدان های جریان و دما بررسی مـی شـود . بدین منظور معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی به روش عددی حل شده است . عدد پرانتل سیال ثابت و برابـر Pr=100 در نظـر
گرفته شده و تغییرات بر روی عدد ریلی در محدوده ۱۰ ۲≤Ra≤۱۰ ۸ اعمال خواهد شد . نتایج عمـدتاً در قالـب خطـوط جریـان و همدما و نرخ انتقال حرارت موضعی ارائه خواهد شد . این نتایج نشان دهنده تقویت جریان های جابه جایی ایجاد شده و در نتیجه افزایش نرخ انتقال حرارت موضعی ، در شرایط مرزی مختلف با افزایش عدد ریلی است . در این شرایط گردابه های چرخشی جریان اگر تغییرات دما به دیواره بالایی اعمال شود، به سمت گوشه های بالایی محفظه و اگر تغییرات دما به دیواره پایینی اعمـال شـود، به ناحیه مرکزی پایین محفظه کشیده می شوند .