سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد قاسمی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جریان جا به جایی توام آزاد و اجباری در محفظه ای با مقطع مربع مستطیل و دیواره متحرک به روش عددی بررسی می شود. محفظه در نظر گرفته شده دارای نسبت طول به ارتفاع AR=5 بوده و دیواره بالایی آن متحرک است.دیواره های عمودی این محفظه عایق حرارتی بوده و دیواره های افقی آن در دو دمای ثابت متفاوت قرار دارند. دو حالت در نظر گرفتهمی شود. در حالت اول دیواره پایینی گرمتر از دیواره بالایی بوده و در حالت دوم بر عکس است. در هر وضعیت در حالی که شدت جریانهخای جا به جایی آزاد در قالب عدد گراشوف ، Gr ، ثابت است، با تغییر عدد ریچاردسون در محدوده ۱۰- ۲£Ric=Gr/Re2£۱۰ ۳ اثر سرعت حرکت دیواره بررسی می شود. نتایج در قالب خطوط جریان و همدما و نرخ انتقال حرارت ارائه شده است. این نتایج نشان دهنده اثر ناچیز موقعیت دیواره های سرد و گرم در اعداد ریچاردسون پایین و اهمیت آن در اعداد ریچاردسون بالا است.