* نبکا ها :در حدود ٢٠کيلومتري شهداد ،درختان و درختچه هاي گز جاي گرفته اند که به آن نبکا يا گلدان بيابان گفته ميشود[٩] .زمين هاي بين نبکاها پوشيده از ماسه است .نبکاها عموما در سطح همواري که ميزان ماسه آن متوسط و سطح آب زير زمين بالا بوده و يا رطوبت موجود کافي براي حيات پوشش گياهي باشد ظاهر ميشوند.

شکل نبکاها تابعي از اندازه ، تراکم و ميزان رشد گياه ميزبان است . گونه هايي نظير درختچه هاي گز، تاغ و… مي باشند که در حاشيه بيابان لوت گونه گياه گز١ از گونه هاي ميزبان نبکاها هستند. شايان ذکر است که گياهان منفرد بايد ارتفاعي بيش از ١٠ الي ١٥ سانتي متر داشته باشند تا اينکه بتوانند ماسه ها را کنترل کنند. با افزايش ميزان رسوب ، گياهان براي جلوگيري از مدفون شدن به رشدخود در جهت بالا ادامه مي دهد. اين رشد تا آنجا است که ريشه گياه در ارتباط با سطح آب زير زميني باشد. عناصر تشکيل دهنده نبکا شامل ماسه  لاي، رس و سلت است [٣]. (شکل ٢)

* گندم بريان يا ((ريگ سوخته )) به مساحت ٤٨٠ کيلومتر مربع است که از گدازه هاي سياه رنگ آتشفشاني پوشيده شده است . اين تپه به عنوان گرمترين نقطه کره زمين از سوي پروفسور پرويز کردواني معرفي شده است که دماي آن در سايه در تابستان به ٦٧ درجه سليسوس مي رسد. اين تپه در ٨٠ کيلومتري شمال شهر شهداد در کوير لوت واقع است . اين تپه هم از لحاظ زمين شناسي و هم به عنوان يک جاذبه گردشگري نياز به بازشناسي و معرفي بيشتر دارد و بايد زمينه دستيابي آسانتر علاقمندان به آن نيز فراهم شود. دماي هوا از آبان تا فروردين در اين نقطه کره زمين قابل تحمل و طبيعي است و تنها در همين فرصت است که مي توان به سفر به گندم بريان فکر کرد [١٦]. (شکل ٣)