سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود رضا مرتضوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، دکترای تخصصی علوم ارتبا

چکیده:

جامعه اطلاعاتی، بیانگر فرآیندی تحول گراست که در جریان آن حیات بشر در تمامی امور به لحاظ ساختاری و کارکردی تغییرات اساسی پیدا می کند.
این تغییرات در تمامی زمینه های بقای جامعه مانند: اقتصاد، سیاست، فراغت و آموزش، چنان تحت تاثیر اطلاعات، ارتباطات، تکنولوژی رسانه ای و عملکرد ارتباط گران و کاربران قرار می گیرد که هیچ طرح و برنامه ای فارغ از اهداف و پیامدهای "ارتباطی- اطلاعاتی"، قابل تصور، اجرا و ارزیابی نخواهد بود.
در این شرایط، نقش روابط عمومی به عنوان فرایند مدیریتی که رابطه سازمان و مخاطبان را در مسیر منافع مشترک و بر مبنای ارتباطات و اطلاعات پایه گذاری می کند، بیش از گذشته و امروز، اهمیت می یابد و نیازمند بازنگری های اساسی در برنامه ریزی، سازماندهی و روش های حاکم کنونی است.
این یک حقیقت است که روابط عمومی مبتنی بر روش های موجود، کارکردهای خود را از دست خواهد داد و به لحاظ ساختاری از انطباق با ضرورت های جامعه اطلاعاتی برخوردار نخواهد بود.