سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد کارکنان نصرآبادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

نوشته حاضر به تبیین جامعه شناختی امدادرسانی پس از فاجعه می پردازد. بر این اساس و از آنجاکه فاجعهاز بزرگترین معضلات ومشکلات جوامع انسانی است و به عنوان یک پدیده اجتماعی موج بهم ریختگی و بی سازمانی کارکرد و ساختار یک نظام اجتماعی می گردد و فشار روانی و اجتماعی ویژه ای را بر آسیب دیدگان وارد می کند.
در این مقاله بر آن هستیم تا زلزله را به عنوان یکی از مهم ترینبلایای طبیعی و فاجعه های جوامع انسانی از دیدگاه جامعه شناسی برری کنیم و به منظور دستیابی به یک چهار چوب نظری مناسب جهت تبیین آن از مدل کنش – نظم الگزندر استفاده نموده ایم. در پایان نیز راهکارهایی ازمله تشکیل انجمن های داوطلبانهو سازمان های محلی،هماهنگی، ارتباط و همکاری مناسب سازمان ها، عدم پرسشسوالات تحریک کننده از آسیب دیدگان، ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت دادن خود آسیب دیدگان در امدادرسانی و داشتن یک نظام پژوهشی مناسب جهت بررسی علمی وکارشناسی بلایای طبیعی از دیدگاه جامعه شناختی پیشنهاد گردیده است.