مقاله جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي كاركنان در محيط هاي كاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي كاركنان در محيط هاي كاري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذيري سازماني
مقاله آرزو هاي شغلي
مقاله كاركنان سازمان ها
مقاله محيط هاي كاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين جامعه پذيري سازماني (مشتمل بر آموزش، تفاهم، حمايت همكاران و چشم انداز آينده) با آرزوهاي شغلي و حرفه اي (شامل شايستگي كاركردي فني، شايستگي عمومي مديريتي، ثبات و تاثير سازماني، امنيت جغرافيايي، خلاقيت كارآفرينانه، خودمختاري / استقلال، سبك زندگي و چالش اصيل) در كاركنان شاغل در سازمانهاي وابسته به وزارت نفت در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. پژوهش از نوع همبستگي بود و جامعه آماري پژوهش را كليه كاركنان زن و مرد شاغل در سازمانهاي فوق الذكر تشكيل دادند. نمونه پژوهش مشتمل بر ۵۰۱ نفر (۴۰۵ نفر مرد و ۹۶ نفر زن) بود كه با استفاده از فهرست اسامي كاركنان هر سازمان بصورت تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه ۲۰ سوالي جامعه پذيري سازماني (با چهار زير مقياس) و پرسشنامه ۲۵ سوالي آرزوهاي شغلي (با هشت زير مقياس) بود. روايي صوري، محتوايي و سازه پرسشنامه ها همراه با سازگاري دروني (بر مبناي آلفاي كرونباخ) آنها بررسي و تاييد شد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان تحليل گرديد. نتايج حاصله حاكي از آن بود كه از زيرمقياسهاي جامعه پذيري سازماني، آموزش و چشم انداز آينده سازماني (با ضرايب بتا استاندارد ۰٫۲۳۵ و -۰٫۲۰۴) براي خلاقيت كارآفرينانه، چشم انداز آينده (با بتا استاندارد۰٫۲۲۳ ) براي چالش اصيل، تفاهم و چشم انداز آينده (با بتاي استاندارد۰٫۲۵۸  و -۰٫۲۷۵) براي ثبات و تاثير سازماني، آموزش (با بتا استاندارد -۰٫۲۶۰) براي شايستگي فني و كاركردي، آموزش (با بتا استاندارد -۰٫۲۰۴) براي شايستگي عمومي مديريتي، آموزش، حمايت همكاران و چشم انداز آينده (با بتاي استاندارد -.۲۲۹۰ و ۰٫۲۷۲ و -۰٫۲۰۵) براي سبك زندگي و آموزش (با بتا استاندارد -۰٫۲) براي امنيت جغرافيايي داراي توان پيش بين معنادار (P<0.05) هستند.