مقاله جايگاه امنيت انساني در سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۶۶ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: جايگاه امنيت انساني در سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سند چشم انداز ۱۴۰۴
مقاله امنيت انساني
مقاله مولفه
مقاله کارکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوستدار رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولفه هاي امنيت انساني جايگاه ويژه اي را در سند چشم انداز ۱۴۰۴ ج.ا.ا به خود اختصاص داده اند، به نحوي که با تحليل محتواي اين سند، مي توان مولفه هاي امنيت انساني را در ابعاد مختلف آن از جمله امنيت جامعه، امنيت شخصي، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت بهداشتي، امنيت زيست محيطي در دو حوزه رهايي از نياز و رهايي از ترس آشکار ساخت. در اين راستا با بررسي تحليل محتواي کيفي سند چشم انداز ۱۴۰۴ مولفه هايي مورد شناسايي قرار گرفت که به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط با امنيت انساني است و با بهره گيري از اين مولفه ها مي توان جايگاه امنيت انساني در سند چشم انداز ۱۴۰۴ را بازشناخت. بر اساس نتايج به دست آمده از اين بررسي و در تحليل انجام شده بر متن و بيانيه و همچنين  8 بند ويژگي هاي سند چشم انداز، در مجموع ۶۵ واژه و ۶۸ مولفه مورد بررسي قرار گرفت که از اين تعداد به ترتيب ۲۸ واژه و مولفه به طور مستقيم و ۱۲ واژه و مولفه به طور غير مستقيم اثرگذار بر امنيت انساني تشخيص داده شد. از اين ميزان، مولفه امنيت جامعه %۲۸٫۵ و مولفه امنيت اقتصادي %۳۲ هر کدام بيشترين سهم را از چشم انداز به خود اختصاص داده بودند. اين تحقيق با استفاده از مطالعه اسنادي و کتابخانه اي و با روش توصيفي – تحليلي و تحليل محتواي کيفي در صدد بررسي جايگاه امنيت انساني در چشم انداز ۱۴۰۴ ج.ا.ا ايران است.