مقاله جايگاه برنامه هاي درسي دانشگاهي در تقويت هويت ملي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه برنامه هاي درسي دانشگاهي در تقويت هويت ملي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله برنامه درسي پنهان
مقاله هويت ملي
مقاله دانشجويان
مقاله دانشگاه مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري بککي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني بلترک ميمنت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله هويت ملي امروزه يکي از مسايل اساسي پيش روي جوامع به ويژه جوامع در حال توسعه به شمار مي رود که نيازمند توجه بيشترمسولين و دست اندرکاران است و اين مهم يکي از وظايف و کارکردهاي تعليم و تربيت به طور اعم و دانشگاه به طور اخص مي باشد. از آنجايي که توجه به هويت ملي در برنامه هاي درسي آموزش عالي چندان مشهود به نظر نمي رسد اين تحقيق بر آن بود تا تاثير برنامه هاي درسي بر هويت ملي دانشجويان مورد بررسي قرار دهد. روش اين تحقيق از نوع توصيفي ـ پيمايشي مي باشد و براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان دانشگاه مازندران مي باشد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که برنامه درسي پنهان دانشگاه نتوانسته هويت ملي دانشجويان را تقويت نمايد. هم چنين نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين دانشکده هاي مختلف و جنسيت افراد اختلاف معناداري وجود ندارد؛ به عبارت ديگر جنسيت و رشته در تقويت يا تضعيف هويت ملي تاثير معناداري ندارد و تاثير اصلي در تقويت و تضعيف هويت ملي را جو دانشگاه برعهده دارد.