مقاله جايگاه مديريت دانش در تصميم گيري هاي مديران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۶ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: جايگاه مديريت دانش در تصميم گيري هاي مديران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله تصميم گيري
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آريازند عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله مورد بررسي در اين تحقيق جايگاه مديريت دانش در تصميم گيري هاي مديران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مي باشد و با عنايت به اينكه اين تصميمات با سرنوشت دانش آموزان و ميهن عزيزمان ارتباط مستقيم دارند، اتخاذ تصميمات نادرست مي تواند جبران ناپذير باشد. امروزه مديريت دانش و دسترسي به دانش روز گران بهاترين سرمايه شركت ها و سازمانهاي موفق دنيا به خصوص سازمان هاي آموزشي مي باشد و تصميمات به روزي كه بر اساس مديريت دانش اتخاذ مي گردند تعالي سازمان را تضمين مي كنند.
با توجه به موارد فوق الذکر اهداف تحقيق به شرح ذيل مي باشند:
۱٫ اندازه گيري تاثير مديريت دانش در انتخاب نيروهاي مدارس آموزش و پرورش شهر تهران، توسط مديران
۲٫ اندازه گيري تاثيرمديريت دانش در تصميمات انضباطي مديران مدارس شهر تهران
۳٫ اندازه گيري تاثير مديريت دانش در تصميمات پرورشي مديران مدارس شهر تهران
۴٫ اندازه گيري تاثير مديريت دانش در تصميمات مالي و اداري مديران مدارس شهر تهران
۵٫ اندازه گيري تاثير مديريت دانش در تصميمات آموزشي مديران مدارس شهر تهران
۶٫ اندازه گيري تاثير مديريت دانش در تبادل تجربيات مديران مدارس شهر تهران
اندازه گيري تحقيق با رويكردي فرضي – قياسي از طريق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه ميداني به بررسي روابط همبستگي و تحليل داده ها و ساختن فرضيه ها مي پردازد تحقيق از جنبه هدف، بنيادي، كاربردي مي باشد و نتايج آن در اصلاح و بهبود تصميمات مديران مدارس و به روز كردن اين تصميمات كاربرد دارد.
جامعه آماري تحقيق، شامل ۷۳۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران است كه نمونه آماري ۳۰۰ مدرسه از نقاط مختلف شهر مي باشد. تحليل داده هاي تحقيق، از آمار توصيفي و روش هاي آماري پارامتريك استفاده گرديده است. صحت يا سقم فرضيه هاي تحقيق با استفاده از آزمون فرض نسبت در سطح معني دار %۹۵ تعيين شده. در نتيجه مديران مدارس شهر تهران در اتخاذ تصميمات خويش از مديريت دانش استفاده مي كنند براي تصميم گيري هاي بهتر بايد در كليه مدارس، سايت كامپيوتري ايجاد گردد و با برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت كليه تصميم گيري هاي مديران بر اساس مديريت دانش انجام پذيرد و بهتر است مديران مدارس پيش از انتصاب لااقل پنج سال سابقه ي معاونت در مدارس شهر تهران را داشته باشند