مقاله جايگاه هيات امنا در نظام آموزش عالي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۳۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: جايگاه هيات امنا در نظام آموزش عالي کشور
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيات امنا
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني سي پريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت آموزش عالي در توليد‍، ذخيره سازي و نشر دانش از يك طرف، تربيت نيروهاي متخصص به عنوان يكي از عناصر عمده توسعه پايدار و كسب استقلال علمي و مهارتهاي فني و تعميق فرهنگ جامعه از طرف ديگر، نقش هياتهاي امنا در تعيين استراتژي هاي كمي و كيفي دانشگاه هاي كشور، و فقدان چهارچوب مناسب براي هياتهاي امناي كشور، اين پژوهش بر آن بوده است از طريق بررسي ساختار، اهداف و كاركرد هيات هاي امناي دانشگاه هاي منتخب جهان و دانشگاه هاي كشور، چهارچوب مناسبي را براي هياتهاي امناي دانشگاههاي كشور و موسسات پژوهشي ارايه نمايد.
از اين رو، پرسش نامه اي مشتمل بر عناصر اصلي و مولفه هاي پيشنهادي، پس از تعيين روايي محتوا از طريق نظرسنجي ۳۳ نفر از روسا و متخصصان آموزش عالي و تعيين پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي كرانباخ (در وضع موجود ۰٫۹۴ و براي وضع مطلوب ۰٫۹۹) به ۶۴ نفر روساي دانشگاه ها، ۱۹۲ نفر اعضاي هيات امنا، ۱۲۸ نفر متخصصان آموزش عالي جمعا به ۴۲۵ نفر (با افزايش ۱۰ درصد به جمع نمونه آماري) كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند ارسال گرديد.
براي تحليل داده هاي به دست آمده از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. همچنين شاخص هاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، دسته بندي، خلاصه كردن داده ها و نمودارهاي لازم نيز به کار رفته است. در اين تحقيق دو وضعيت اعم از موجود و مطلوب، سنجيده شده و هر يك بر مبناي طيف ۱۰ درجه اي در نظر گرفته شده است. بين فراواني هاي سه طبقه مذكور كه در آمار توصيفي به دست آمده براي تعيين اعتبار چارچوب از تحليل عاملي، به منظور آزمون معنادار بودن تفاوت بين ميانگين ها از تجزيه و تحليل واريانس يكراهه و در مجموع از نرم افزار SPSS براي اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري و توصيفي هر يك به تفكيك استفاده گرديد.