مقاله جايگزيني علفکشهاي نيشكري به منظور کاهش مصرف سموم شيميايي و استفاده بهينه از نهادهاي كشاورزي در مزارع نيشكر استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: جايگزيني علفکشهاي نيشكري به منظور کاهش مصرف سموم شيميايي و استفاده بهينه از نهادهاي كشاورزي در مزارع نيشكر استان خوزستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيشكر
مقاله كشاورزي پايدار
مقاله علفهاي هرز
مقاله كاهش مصرف سموم علف كش
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي شرفي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه فر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به اثرهاي زيان بار سموم شيميايي كشاورزي از سال ۱۹۶۲ ميلادي با انتشار كتاب “بهار خاموش” (راشل كارسون) در امريكا به صورت جدي مطرح شد «انقلاب اول محيط زيست». دانشمندان اعتقاد دارندكه از ميان تمام فعاليتهاي بشري، اين كار كشاورزي است كه داراي بيشترين تاثير بر محيط زيست بشر مي باشد. شاهد اين ادعا، مصرف ساليانه ميليونها تن سموم و كودهاي شيميايي گوناگون كه داراي اثرات تخريبي مختلف كوتاه و بلند مدت بر حيات انسان است مي باشد. موارد فوق الذكر را با شدت بيشتري بويژه در كشورهاي در حال توسعه و بويژه در ايران كه در آمارهاي منتشره ساليانه از سوي سازمانهاي بين المللي همانند فائو، معمولا در رده هاي نخست تخريب، فرسايش و آلودگي در بيست سال اخير بوده است مي توان مشاهده كرد و لذا اجراي راهكارهاي موثر در مقابله با اين بحرانها الزامي است. اين تحقيق جهت مطالعه امکان جايگزيني علفکش اترازين با ترايفلورالين به منظور کاهش مصرف سموم شيميايي،كنترل تعداد علفهاي هرزمزارع و بررسي تغييرات عملكرد واريته نيشكر CP 48 – 103 در دو سال زراعي ۸۵ – ۸۴ – ۸۳ در كشت و صنعت امير كبيردر قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام شده است. در سال اول ترايفلورالين بصورت پيش كاشت “خاك مخلوط”، اترازين ومتريبيوزين بصورت اسپري در سطح خاك قبل از اولين آبياري بكار گرفته شدند و در سال دوم پس از برداشت، تمامي تيمارها با آترازين بصورت اسپري در سطح خاك قبل از اولين آبياري سمپاشي شدند. نتايج حاصل از اين آزمايش در خصوص تعدادعلفهاي هرزدر مقايسه با شاهد نشان داد كه در سال اول بين تيمارها، ترايفلورالين ۲ و اترازين ۴ كيلوگرم در هكتار طول دوره اثرشان بر روي علف هاي هرز بهتر و بيشتر از ساير تيمارها بود. اما در سال دوم اختلاف معني داري بين كرتها ديده نشد. با توجه به آناليز فاكتورهاي كمي و كيفي محصول در اين تحقيق نشان داده شد كه در سال اول اثر علفكشها بر تعداد ساقه، ارتفاع ساقه و بروزن تك ساقه و نهايتا عملكرد ساقه در سطح پنچ درصد معني دار گرديده است. عملكرد تيمار اترازين بيشترين توليد و تيمار شاهد با ۱۴ درصد كاهش كمترين توليد را داشته است. اما در سال دوم اختلاف معني داري مشاهده نشد. فاكتورهاي درصد ساكاروز و درجه خلوص شربت در هر دو سال اجراي آزمايش معني دار نشده اند لذا اين فاکتورها تحت كنترل صفات ژنتيكي واريته هستند. در سال دوم آزمايش اثرات منفي تيمارهاي ترايفلورالين برطرف گرديده و عملكرد تمامي تيمارها در يك گروه آماري قرار گرفته اند. لذا درصورت توصيه مصرف تيمارترايفلوراين ۱٫۲ كيلو گرم در هكتار ماده موثر در اراضي کشت نيشکر خوزستان مي توان در حدود ۱۴۰ تن ميزان مصرف علفکش اترازين را كاهش داد. که قطعا اثرات مثبت زيست محيطي به دنبال خواهد داشت.