مقاله جاپاي بوم شناختي؛ رويکردي نو براي سنجش اثرات زيست محيطي (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: جاپاي بوم شناختي؛ رويکردي نو براي سنجش اثرات زيست محيطي (مفهوم، کاربرد و سنجش آن)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاپاي بوم شناختي
مقاله ظرفيت زيستي
مقاله اثرات زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نسب علي
جناب آقای / سرکار خانم: باغياني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد فزاينده جمعيت در سال هاي اخير و به تبع آن افزايش و تغيير الگوي مصرف، فشار بر محيط طبيعي و منابع آن را افزايش داده است. از آنجا که تجديدپذيري برخي از اين منابع صدها سال به طول مي انجامد و برخي نيز غير قابل تجديد است، ادامه اين روند سبب مي شود که محيط طبيعي توان تامين نيازهاي جمعيت را نداشته باشد و به مرور زمان دچار روند نزولي گردد. از طرف ديگر تمام نيازهاي مصرفي مراکز سکونتگاهي منطبق با توان اکولوژيکي موجود در آن ها نيست، به همين دليل براي تامين اين نيازها، منطقه پشتيبان مورد نياز است. با توجه به مفاهيم توسعه پايدار، ظرفيت محدود منابع زمين و همچنين نيازهاي اساسي جمعيت، تعيين ميزان مصرف و وسعت اراضي پشتيبان مورد نياز جهت برنامه ريزي مطلوب با رويکرد آينده نگرانه ضروري به نظر مي رسد. در همين راستا شناخت و تحليل مفهوم جاپاي بوم شناختي و روش هاي سنجش آن به عنوان ابزاري براي اندازه گيري پايداري فعاليت هاي انساني اهميت بسياري دارد. هدف تحقيق حاضر شناخت مفاهيم، نحوه سنجش، کاربرد و در نهايت تحليل و ارزيابي روش جاپاي بوم شناختي است. روش گردآوري اطلاعات به صورت اسنادي و با بهره گيري از مقالات و تحقيقات انجام شده در کشورهاي مختلف جهان است. يافته ها حاکي از آن است که علي رغم محدوديت ها و دشواري هاي محاسبه جاپاي بوم شناختي و برآورد اراضي پشتيبان، اين روش مي تواند چارچوب مناسبي براي سنجش و ارزيابي آثار زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار باشد.