سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان مشمول – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق
رضا کی پور – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق

چکیده:

یکی از اقدامات اولیه در راه بهبود کیفیت برق در شبکه های قدرت، شناسایی وضعیت هارمونیکی فعلی شبکه با استفاده از روشهای تخمین حالت هارمونیکی است . برای تحقق عملی و اقتصادی این مهم، ابتدا لازم است تا حداقل میترهای مورد نیاز تعیین و سپس بصورت بهینه جایابی گردند . در این مقاله روشی جدید برای جایابی بهینة میترهای هارمونیکی در سیستم قدرت ارائه می شود . در این روش با استفاده از فیلتر کالمن، کوواریانس خطای تخمین سیستمهای اندازه گیری مختلف در حالت کاملاً معین تعیین و با همدیگر مقایسه می شوند . همچنین از مزایای تکنیک کاهش مرتبة سیستم، جهت کاهش حجم محاسبات و افزایش دقت تخمین و سرعت روند بهینه سازی استفاده شده است . تابع هدف در این جایابی، مجموع هزینة تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز برای اندازه گیری و ارسال اطلاعات و هزینة تحمیل شده ناشی از خطای تخمین در نظر گرفته شده و از الگوریتم ژنتیک بعنوان ابزار نوین بهینه سازی برای یافتن مقدار کمینة تابع هزینه استفاده شده است . در پایان نتیجة اجرای روش پیشنهادی بر روی یک شبکة توزیع ۱۸ شینه، ارائه می شود .