سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امین شجاعی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
محمد کریمی – دانشگاه آزاداسلامی واحدپارس آبادمغان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده:
دراین مقاله مساله جایابی بهینه ی بازبست درشبکه ی توزیع برای ارتقا قابلیت اطمینان آن بااستفاده ازالگوریتم جفت گیری زنبورعسل HBMO بهینه سازی شده است برای این منظور تابع هدف جدیدی برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه ی مبتنی برمنافع فروشنده و خریدارپیشنهاد میشود شاخص تعدادقطعی متوسط سیستم SAIFI شاخص طول مدت قطعی متوسط سیستم SAIDI هزینه انرژی تغذیه نشده CENS و متوسط تعداددفعات قطعی کذرای سیستم MAIFI شبیه سازی روی شبکه ی ۳۷شینه موردازمایش قرارگرفته و نتایج الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم بهینه سازی جستجوی ذرات PSO موردمقایسه قرارگرفته است