سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران – شرکت برق منطقه ای فارس
محسن نیاستی – دانشگاه علم و صنعت ایران – شرکت برق منطقه ای فارس
امیرحسین راستجو – دانشگاه علم و صنعت ایران – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

اضافه ولتاژهای ناخواسته مهمترین عامل تهدید کننده ایزولاسیون تجهیزات شبکه های قدرت می باشند . برای جلوگیری از آثار سوء اضافه ولتاژها در شبکه های قدرت از تجهیزات حفاظتی و محدود کننده همچون سیم های محافظ و برقگیرها استفاده می شود . فاصله برقگیرها از تجهیزات تأثیر مهمی درکنترل اضافه ولتاژها و در نتیجه حفاظت تجهیزات دارد . بنابراین در طراحی بهینه شبکه های قدرت باید فاصله محل نصب برقگیرها از تجهیزات تحت حفاظت آنها را بطور دقیق و بهینه معین کرد . هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جهت جایابی بهینه برقگیرهای حفاظتی در خطوط انتقال و پست های فشار قوی بمنظور محدود کردن اضافه ولتاژهای سیستم و حفاظت تجهیزات شبکه می باشد . در این مقاله با استفاده از نسخه ATPنرم افزار EMTP ، یک خط انتقال و اجزاء پست ۴۰۰ Kv بطور دقیق شبیه سازی شده و واکنش برقگیرهای ZnO در برابر اضافه ولتاژهای کلیدزنی و صاعقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مکان بهینه برقگیر در پست نمونه و همچنین در
خطوط انتقال مشخص شده است و مشاهده شد که با جایابی دقیق برقگیر در پست و خط انتقال می توان سطح عایقی ترانسفورماتور و اضافه ولتاژهای ایجاد شده در خط و نهایتاً هزینه های اضافی مربوط به افزایش سطح عایقی سیستم را کاهش داد .