سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب اله شبانی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
هادی پیر حق شناس ولی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
سیدعلیرضا ذوالعلمین – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

در این مقاله ضمن اشاره به شرایط حاکم بر شبکه های توزیع و مشکلات بهره برداری به کارکردهای مثبت نصب اتوبوسـتر به صورت خلاصه و گذرا اشاره شد ه و سـپس بـا اسـتفاده از روابط و نرم افزا ر CYME و مدل نمودن خط ۲۰ kv بـه نقطـه ای بهینه و منـاسب جهت نصب این تجهیـز مفیـد دست مـی یابیـم به گونه ای که افت ولتاژ خط به کمترین میـزان ممکـن برسد . همچنین با جمع آوری اطلاعـات یـک خـط نمونـه در استان فـارس ( فیدر ۴۰۴ ایستگاه سروستان ) که دارای بار بـالا و شعاع تغذی ه طولانی می باشد سـعی شـده اسـت بـا نصـب اتوبوستر در نقاط مختلفی از آن دیدگاهی تحلیلی درخصوص تغییرات افت ولتاژ و سـایر پارامترهـای الکتریکـی شـبکه بـه خوانندگان ارائه گردد .