سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام جدید – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
قدرت اله فانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

چکیده : باتوجه به توانایی واحدهای اندازه گیری فازوریPMU ( ، در اندازه گیری فازور ولتاژ و جریان در سیستمقدرت، از این واحدها در تخمین حالت هارمونیکی نیز استفاده شده است . هر واحد PMU هزینه زیادی دارد، لذا لازم است تعداد و محل قرارگرفتن آنها در شبکه به طور بهینه تعیین شود . هدف این مقاله ارائه روشی برای جایابی حداقل تعدادPMUبه منظور رویت پذیر نمودن سیستم قدرت و فراهم نمودن امکان اجرای تخمین حالت هارمونیکی است . نخست با بسط روشهای ماتریسی آنالیز رویت پذیری، روش جدیدی با استفاده از تجزیه ماتریس بهره و مفهوم ماتریس تست ارائه شده است . ماتریسی به نام ماتریس رویت پذیری نیز معرفی شده که مطالعات بعدی روی ت پذیری بر اساس آن انجام می شود . سپس با الهام از روش برنامه ریزی دینامیکی، روشی برای یافتن محلهای مناسب قرار گرفتن PMU ها پیشنهاد شده که بر اساس یک تابع هزینه، ترکیب بهینه PMU ها را مشخص می کند . روش پیشنهادی بر روی سه شبکه با اندازه های متفاوت آزمایش شده و نتایج ارائه گردیده است