سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امین شجاعی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
محمد کریمی – دانشگاه آزاداسلامی واحدپارس آبادمغان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده:
دراین مقاله بمنظور طراحی سیستم توزیع جایابی بهینه پست فوق توزیع بااستفاده ازالگوریتم تکاملی دیفرانسیلی دواستراتژی خودانطباقی DDE انجام شده است الگوریتم پیشنهادی بااعمال چهاربهبود روی الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی ساده حاصل شده است که درطی آن درفاز ۱و۲ بهبودسازی DE کلاسیک ضریب مقیاس عملگر جهش و نرخ تقاطع متناسب با پاسخ های الگوریتم بامنطبق سازی انجام شده است ساختاردواستراژی برای خود عملگر جهش پیشنهاد شده و درنهایت جهت فرار ازنقطه بهینه محلی عملگر مهاجرت به الگوریتم افزوده شده است تابع هدف مساله درسه مرحله فرمولیزه شده تامحل تعدادظرفیت و هزینه پست های نصب شده محاسبه شود نوآوری دیگر این مقاله ارایه دوشاخص جهت مطالعه نتایج حاصله است نتایج بابهینه سازی اجتماع ذرات PSO و الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی ساده مقایسه شده است