سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد میرزائیان – دانشگاه اصفهان ،دانشکده مهندسی ،گروه برق -الکترونیک
سیدمجتبی شیروانی بروجنی – دانشگاه اصفهان ،دانشکده مهندسی ،گروه برق -الکترونیک

چکیده:

دراین مقاله مسئله انتخاب بهینه مکان و اندازه خازن های موازی درسیستمهای توزیع مورد مطالعه قرارگرفته است به طور مرسوم روشهای جایابی خازنهای موازی که تاکنون ارائه شده است می نیمم سازی تلفات توان و هزینه های خازنی رامورد هدف قرارمی دهد درحالی که هدف ازروش جایابی خازن دراین مقاله نه تنها می نیمم کردن تلفات توان درراستای فیدرهای توزیع است بلکه اطمینان ازاینکه خازنهای نصب شده دارای می نیمم اثرممکن روی اختلال هارمونیکی ولتاژباس درسیستم می باشد یک تزریق جریان براساس مدل استفاده شده برای نمایش شبکه درفرکانس های هارمونیکی متنوع عمل میکند علاوه برآن این یک حقیقت است که سیستمهای توزیع می توانند تحت شرایط بارگذاری نامتعادل قراربگیرندیعنی اینکه بهینه سازی برای هرسیستم نامتعادل به حساب آورده خواهد شد .