سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اردشیر آرش – دانشگاه آزاداسلامی واحداردبیل گروه مهندسی برق
محمد کشتکارباقری – دانشگاه آزاداسلامی واحداردبیل گروه مهندسی برق
علی محمدی – دانشگاه آزاداسلامی واحداردبیل گروه مهندسی برق

چکیده:
دراین مقاله مساله تعیین مکان و ظرفیت منابع فوتوولتائیک بصورت یک تابع چندهدفه فرمولبندی میشود برای این منظور تابع هدف جدیدی براساس کمینه سازی تلفات و بهبود پارامترهای قابلیت اطمینان مطرح میشودپارامترهای قابلیت اطمینا موردمطالعه درتابع هدف عبارتنداز: شاخص متوسط مدت زمان قطع سیستم SAIDI و شاخص متوسط تعدادقطعی سیستم SAIFI برای حل این مساله ازیک الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات اصلاح شده MPSO استفاده خواهد شد مطالعه روی دوشبکه توزیع شعاعی انجام و نتایج الگوریتم پیشنهادی باالگوریتم PSO ساده مورد مقایسه قرارخواهد گرفت