سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر حکیم فر – دانشگاه شهید چمران اهواز
سعیداله مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز
رحمت اله هوشمند – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق در راستای کا هش تلفات اهمی توان در شبکه های توزیع انجام شده است. حل مسئله استفاده از خازن موازی و ثابت در شبکه توزیع شعاعی بکمک الگوریتم ژنتیک وروش پخش بارمستقیم انجام شده است.به اینصورت که در این روش موقعیت نصب خازن ونیز اندازه ظرفیت خازن موازی تعیین می شود.برای این کار. ابتدا جهت تعیین موقعیت خازنها در محل بارهای شبکه تعدادی از شین ها یی که تلف اهمی بیشتری را در شبکه ایجاد می کنند. بعنوان موقعیت های نامزد نصب خازن موازی انتخاب شده اند وسرانجام بکمک الگوریتم ژنتیک و برنامه پخش بار مستقیم نوشته شده توسط نگارندان . ظرفیت کیلو وار هر خازن با توجه به مقادیراستاندارد بصورت بهینه تعیین گردیده است.در نهایت روش پیشنهادی برای یک شبکه چهل شینه استفاده شده ونتایج در خوری عاید شده است.