سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فردین اخلاقیان طاب – دانشگاه کردستان
جمال مشتاق – شرکت توزیع برق استان کردستان

چکیده:

در اکثر شرکت های توزیع، انتخاب محل مناسب پست های توزیع بدون استفاده از روش کلاسیک و بصورت تجربیانجام می گیرد که معمولا ملاک عمل، مرکز ثقل بار و رعایت حریم الکتریکی پست می باشد. از آنجا که مرکز ثقل بار بر اساس فاصله هوایی مصرف کننده ها از هم بدست می آید در حالی که فاصله واقعی زمینی با توجه به وضعیت قرار گرفتن کوچه و خیابان ها، غیر از فاصله هوایی می باشد. لذا دقت عمل پایین خواهد بود. در این مقاله ضمن بررسی الگوریتمKohonen در شبکه های عصبی و قابلیت آن در جایابی بهینه محل پست های توزیع به تعیین فاصله واقعی بارها از هم توسط برنامه ریزی پویا پرداخته و در نخایت نرم افزار تهیه شده در زمینه فوق الذکر و قابلیت های آن را مورد بررسی قرار می دهیم.