سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر نادعلی – کارشناس ا

چکیده:

با توجه به قرار گرفتن ایران بر روی کمربندی زلزله آلپ – هیمالیا و وجود گسـلهای متعـدد در بسـتر و حـوالی شـهر تهران، خطر پذیری لرزه ای این شهر و همچنین آسیب پ ذیری بالای المانه ا و مستحدثات و کمبود زیرساخت های لازم بـرای واکنش اضطراری در این شهر باعث شده است که میزان ریسـک در سـطح ف زاینـده ای قـرار گیـرد . پیشـگیری، آمـادگی، مقابله، امداد و نجات ، و بازسازی کالبد فیزیکی و روحی روانی سانحه دیدگان از جمله فازهـای مـدیریت بحـران در یـک چرخه به هم پیوسته می باشد . رکن اصلی مدیریت بحران، فاز پیشگیری و آمادگی اسـت کـه مـدیریت و هـدایت مطلـوب عملیات منتج به کاهش ریسک می گردد . در این مقاله ضمن بررسی اجمالی خطر پذیری لـرزه ای تهـران ( در ابعـاد خطـر زلزله و مخاطرات ژئوتکنیک لرزه ای، آسیب پذیری مستح دثات و سایر موارد ) ، یادآوری اهمیت و نقـش سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی در حوادث غیر طبیعی و اهمیت و جایگاه اداره بهینه سازی اماکن و تأسیسات سپاه در بحران زلزله تهران و
راهبردهای اصلی برای بهینه سازی وضـع موجـود امـاکن و ت أسیسـ ات سـپاه در بخشـهای مختلـف مـدیریت بحـران شـامل : پیشگیری ( مقاوم سازی و بازسازی ساختمانهای موجود و بهسازی کیفیت سـاخت و سـاز – اهـم اقـدامات انجـام شـده و در دست اقدام، بهسازی شریانهای حیاتی موجود، مقاوم سازی احداثات مخابراتی ویژه، بهبود ساختگاهای نظـامی و مسـکونی موجود سپاه ) ، اقدامات حین بحران زلزله تهران، و بازسازی ابنیه و تأسیسات آسیب دیده سپاه و دولتی پـس از زلزلـه تهـران به مدیریت اداره بهینه سـازی امـاکن و ت أسیسـ ات سـپاه و اقـدامات اجرائـی توسـط یگانهـای اجرائـی سـپاه مـورد بررسـی قرار گرفته است .