سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صبار ابراهیم زاده – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

چکیده:

این مقاله سعی دارد تاپس از بررسی مفاهیم بحران ومدیریت بحران به نقـش بـسیج و نیروهـای مـ سلح قابلیتهـا، محـدودیتها وماهیت کمک های آنها درسطح کلان شهر تهران وکارکردهای آن پرداخته شود سپس به شـرح عملکـرد ونقـش بـسیج سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هم قابلیت های نظامی دارد وهم مردمی تشریح گردد وپس ازشناخت بسیج وتوانایی های آن بطور مشخص، فعالیت هایش در م راحل مختلف بحران درمجموعه شهری تهران مورد شناسایی وبررسی قرار می دهد . کمکهایی کـه نیروهای بسیجی می توانند درمقاله با سوانح ارائه دهند از دیرباز دربسیاری از حوادث سراسر کشور شناخهته شده است که این کمکها معمولاً تحت نوعی تشکیلات رسمی و درراستای کمک به نیروهای غیرنظامی صورت مـی گیـرد امـا چنانچـه بخـواهیم نیروهای ایران کاملاً دراین مقوله موثر باشند باید توانائی های آنها درمقابله بـا سـوانح کـاملاٌ درک شـود وهمچنـین نقـش هـا ومسئولیت هایی را که برای آنها می شود درنظرگرفت، بایستی دربرنامه های مقابله با سوانح بطور واضح تشریح شـود . البتـه بـا توجه به سازمان ونوع نیروهای نظامی ایران که تحت عناوین ارتش، سپاه ونیروهای انتظامی فعالیت مـی نماینـد ونیـز سـازمان سپاه که خود دارای نیروهای پنجگانه با شرح وظایف جداگانه ای می باشد لازمست توانایی هایشان درارائه خـدمات وچگـونگی آن درمراحل مختلف بحرا ن بدقت مورد بررسی قرارگیرد . با توجه به اینکه یکی از نیروهای پنج گانه سپاه، نیروی مقاومت بسیج می باشد و ازآنجا که این نیرو ماهیتاً مردمی است از قابلیت بسیار بالائی درامدادرسانی وارائه خدمات درسطوح ومراحل مختلف بحران قرار دارد که درک این توانایی ها وقابلیت ه ا می تواند باعث آمادگی بیـشتر نیـرو و کـارآیی بیـشتر آن دربحـران گـردد . سیستم مدیریت وسازمانهای نیروهای نظامی ، پراکندگی جغرافیایی واحدهای نظامی درتهران واطراف آن باعث مـی گـردد تـا درصورتیکه بحران درهر مقیاس جغرافیایی که صورت گیرد . باز هم واحدهای نظامی با قابلیت ه مجواری یـا دردسـترس بـودن یافت شود که بصورت واکنش واقدام سریع عمل نماینـد گواینکـه از قابلیـت وامکانـات بـالایی هـم در زمینـه هـای مهندسـی، ارتباطات، حمل ونقل، نجات، خدمات درمانی، پاکسازی محیط، آشپزی، تـامین آب وامکانـات گرمـایش وبطـور کلـی خـدمات پشتیبانی برخوردارند