سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام رضایی – کارشناس ارشد شیمی آلی
زهرا سادات منصور مقدم – کارشناس مدیریت بازرگانی
علیرضا امانی شهری – کارشناس الهیات و معارف اسلامی سازمان باز یافت و تبدیل مواد شهرداری مش

چکیده:

در این مقاله میزان تولید زباله ی بیمارستان های مشهد و آنالیز فیزیکی آ بیان گردیده در سال ۱۳۸۶ روزانه ۱۱۰۹۵ کیلوگرم پسماند از تعداد ۳۰ بیمارستان مشهد جمع آوری شدهکه ۲۸/۷۲% آن عفونی است آنالیز فیزیکی نشان میدهد در پسماندهای جمع آووری شده از بیمارستان ها میزان مواد آلی ۳۳/۷۳%مواد سلو لزی ۱۳/۵۵% پلی اتلین و پلاستیک۲۶/۷۳%نان خشک۲/۴۱%و فلزات۲/۰۵%است.با احتساب هزینه ی تمام شدهسامان دهی یک کیلوگرم پیماند عفونی برار ۲۸۰۰ریال (۱۴)در صورت تفکیک کامل پسماند ها و جلو گیری از اختلاط آن ها با سایر زباله هی تولیدیدر بیمارستان تقریبا مبلغ۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال در صال صرفه جویی خواهد شد.لذا استقرار سیستم مدیریت اجرایی پسماند در هر بیمارستان پیشنهاد می گردد که سیستم پیشنهادی بر عملکرد کارکنان بیمارستان در ثمر بخشی و کارایی روند تفکیک مواد نظارت میشود.هم چنین سر انجام پسماندها تا دفع نهایی در این سیستم مشخص می باشد.