سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویا رخشانی – کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد سنندج
فرشید ظهوری – کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

دیوارهای نگهبان خاک بایستی برای مقابله با فشارهای جا ن بی ناشی از خاک وآب ، سربارهای م ر ده و زنده ، وزن خود د ی وار ،اثرات و افت و وارفتگی و تغییرات درجه حرارت و نیروهای لرزه ای بر اساس آئین نامه های معتبر طراحی شوند.دیوارهای نگهبان خاک ب ا یستی در طول عمر خدمت پذیری خود براساس تأثیرات بلند مدت بالقوه ناش ی از فرسودگی ،تراوش آب و سایر عوامل محیطی خطرناک مؤثر بر اجزاء تشکیل دهنده دیوار ، طراحی شوند. ١-انواع دیوارهای نگهبان خاک بر مبنای آیین نامه١٩٩٦AASHTO ٢-دیوارهای خاک مسلح MSEWتوضیحات کلی در مورد آن ٣-هزینه های دیوارهای خاک مسلح